อยากเป็นนักสืบ ต้องเรียนคณะอะไร ?

อยากเป็นนักสืบ

อยากเป็นนักสืบ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เหมือนกัน โดยคณะ ที่สามารถ นำไปต่อยอด ทำอาชีพนักสืบ มีอะไรบ้าง?

ระดับปริญญาตรี

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Science And Technology )

ในการเรียนคณะนี้ มีการใช้ วิทยาศาสตร์ เข้ามา มีส่วนร่วม กับการศึกษา เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษา ค้นคว้า ที่ปฏิบัติได้ โดยสังเกต การจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

เช่น การศึกษาถึงปัญหา หรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร พยายามเก็บหลักฐาน ของสาเหตุปัญหา คณะนี้ ทำให้ ได้เรียนรู้ ถึงการสังเกต และฝึก การตั้งสมมติฐาน มากขึ้น คณะนี้ สามารถต่อยอด ไปสอบเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งเป็นอาชีพ ที่ใช้ทักษะ คล้ายคลึงกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยราชภัฎ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

คณะนิติศาสตร์ ( Faculty Of Law )

มีการเรียนการสอน เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และยังมีการ ฝึกทักษะ ความรู้ ควบคู่ กับการสืบสวน สอบสวนคดีต่าง ๆ อีกด้วย

เพราะถ้า อยากเป็นนักสืบ ก็จำเป็น ที่จะต้องรู้ เรื่องกฎหมาย เพื่อใช้ประกอบ การสืบสวน คดีต่าง ๆ เมื่อรู้กฎหมาย ก็จะรู้ถึง ข้อบังคับ ต่าง ๆ ว่าสิ่งไหนสามารถ ทำได้ หรือทำไม่ได้

คณะนิติศาสตร์ ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น

อยากเป็นนักสืบ

private detective bangkok

 

– คณะจิตวิทยา ( Faculty Of Psychology

เป็นคณะ ที่เกี่ยวข้อง กับการ ทำความเข้าใจ การศึกษา เรียนรู้จิตใจ หรือความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่กับ การใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการ การรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่าง ๆ

อีกหนึ่งทักษะ ของนักสืบ ที่ควรมี คือ การเข้าใจความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ ที่แตกต่างกัน เพื่อหาแรงจูงใจ และคาดการณ์ ถึงพฤติกรรม ของผู้ที่เรา กำลังตามสืบอยู่ 

คณะจิตวิทยา ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร,

มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นต้น

– สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ( Faculty Of Sociology And Anthropology )

เป็นคณะ ที่ศึกษา เกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก และเน้นการศึกษา ทั้งตัวมนุษย์ และสังคมความเป็นอยู่ ด้วยวิธี การเอาตัวเอง เข้าไปมีส่วนร่วม ไปใช้ชีวิต และสังเกตการณ์ เพื่อให้เข้าใจ พฤติกรรม และความคิดของมนุษย์

ทักษะ การสอดแนม ทำตัวให้กลมกลืน กับกลุ่มคน หรือสังคมนั้น ๆ ถือเป็นอีกทักษะ ที่อาชีพนักสืบ จะขาดไม่ได้

สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น
ระดับปริญญาโท

– คณะนิติวิทยาศาสตร์ ( Forensic Science

เป็นคณะ ที่ศึกษา เกี่ยวกับ การพิสูจน์หลักฐาน โดยการนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ ทั้งการสืบสวน จากหลักฐาน ลายนิ้วมือ DNA เลือด ผม อสุจิ เพื่อนำมาใช้ ในการรวบรวม พยานหลักฐาน ที่ถูกต้อง สำหรับการติดตาม หาตัวคนร้าย

การสืบสวน ด้วยหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่เกี่ยวข้อง กับอาชีพนักสืบ ผู้ที่อยากเป็นนักสืบ และสนใจ จะเรียนต่อสายนี้ จำเป็นต้อง จบในระดับปริญญา สายวิทยาศาสตร์ ทุกแขนง เท่านั้น จึงจะเข้าเรียนต่อ ในคณะนี้ได้

คณะนิติวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ของภาควิขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นต้น

 

By preciousyak85

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.